Adatvédelem

I. Általános rendelkezések és az adatkezelő elérhetőségei

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv. 20. § (2) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Mária Rádió Közhasznú Egyesület (továbbiakban: „egyesület” vagy „adatkezelő”) önkénteseiről, munkavállalóiról, az egyesület gondozásában megjelenő kiadványok olvasóiról, az egyesület által működtetett rádió hallgatóiról és partnereiről (a továbbiakban együtt: érintettek) gyűjt és kezel. Az egyesület, mint közhasznú besorolású civil egyesülés rendkívül széles portfólióval rendelkezik és saját együttműködő partnereinek körén belül több másik jogi személlyel és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező civil egyesüléssel együtt közös adatkezelőként, mint saját partnereivel működik együtt. Ennek megfelelően az alább felsorolt társaságok és civil egyesülések is magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen adatkezelési tájékoztatót:

 • Mária Rádió Nonprofit Kft. (Cg.: 19-09-511724),
 • FM 4 Rádió Kft. (Cg.: 19-09-508810),
 • Médiahíd Kft. (Cg.: 19-09-511709),
 • Magyarországi Mária Rádió Alapítvány (nysz.: 19/03/6585),
 • Mária Rádió Frekvencia Kft. (Cg.: 19-09-512765),
 • Magyar Múzsa Kft. (Cg.: 19-09-517583)

Az egyesület az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről. Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintettek adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint arra, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül-e.

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az egyesület minősül adatkezelőnek azzal, hogy a jelen tájékoztató I. fejezetében meghatározott partnerekkel közös adatkezelőként jár el:

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 • Mária Rádió Közhasznú Egyesület
 • székhely: 8200 Veszprém, Házgyári utca 7.
 • nyilvántartási szám: 19-02-0003059
 • képviseli: Dr. Szabó Tamás egyesületi elnök
 • Releváns kapcsolattartási adatok:
 • Mária Rádió Közhasznú Egyesület
 • székhely: 8200 Veszprém, Házgyári utca 7.
 • telefonszám: +36 1 373 0701
 • e-mail: info@mariaradio.hu
 • Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.mariaradio.hu

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.mariaradio.hu honlapon az www.mariaradio.hu/gdpr menüpont alatt.

II. Kamera megfigyelő- és rögzítő rendszer adatainak kezelése

Az egyesület a 1133 Budapest, Gogol utca 28. szám alatti fióktelepén vagyon és személyvédelmi célokból mind az épületeken belül, mind az épületen kívül saját tulajdonában és üzemeltetésében lévő térfigyelő kamerarendszert üzemeltet.

A kamerarendszer által közvetített aktuális kép információkat az egyesület arra jogosult munkatársai használják fel kizárólag vagyonvédelmi célból. A kamerák által közvetített kép rögzítésre kerül.

A kamerarendszeren belül elhelyezkedő kamerák és azok látószögeinek részletes listáját a jelen tájékoztató 2. számú Melléklete tartalmazza, amely az érintettek részéről történő külön tájékoztató jellegű kérésre megismerhető kizárólag az adatkezelő jelenlétében, papír alapú formában.

 

II.1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az egyesület fióktelepének területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az egyesületnek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A vonatkozó érdekmérlegelési teszt jelen tájékoztató 3. számú mellékleteként külön, az érintettek részéről történő kérésre megismerhető elektronikus és papír alapú formában is.

 

II.2. Az adatkezelés célja

Az emberi élet, a testi épség, a vagyon védelme, közveszély okozás megelőzése, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az egyesület fióktelepének területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

 

II.3. Az adatkezelés időtartama

Felhasználás hiányában legfeljebb 30 nap [2005. évi CXXXIII. tv. 31. § (3) bek. b) pont].

Az érintett adatai törlését és a hozzájárulásának visszavonását írásban a 8200 Veszprém Házgyári utca 17. postacímen kérheti.

 

II. 4.Kezelt adatok köre

 

Az egyesület fióktelepének területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

 

 

II.5. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az egyesület az adatokat kizárólag a II.2. pontban hivatkozott célok megvalósításából használja fel. Rögzíteni kívánjuk, hogy az egyesülettel munkaviszonyban és szerződések alapján önkéntesi jogviszonyban álló személyek kizárólag az adatkezelés céljának érdekében hozzáférhetnek az érintettek személyes adataihoz.

III. Munkavállalók és önkéntesek adatainak kezelése

Az egyesület jelen adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő saját adatvédelmi- és kezelési szabályzata alapján, mint munkáltató kezeli azon természetes személyek adatait, akik a társasággal munkaszerződés alapján munkaviszonyban állnak illetve külön atipikus szerződés alapján saját vállalásuknak megfelelően önkéntesi jogviszonyban segítik az egyesület munkáját.

 

III.1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintettek és a társaság között létrejött munkaszerződés vagy ún. önkéntesi szerződés teljesítése alapján kerülnek kezelésre a munkavállalók és önkéntesesk személyes adatai.[GDPR. 6. cikk (1) b) pont]

 

III.2. Az adatkezelés célja

Az egyesület és a vele munkaviszonyban és önkéntesi szerződés alapján jogviszonyban álló érintettek, külön jogszabályban meghatározott személyes adatainak kezelése annak érdekében valósul meg, hogy a munkáltató oldalán keletkező bejelentési kötelezettségek mind a társaság, mind az érintettek érdekében megtörténjenek, továbbá egy esetleges hatósági ellenőrzés során az adatok hozzáférhetősége biztosítva legyen.

 

III.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintettek személyes adatainak kezelése minden egyes érintett esetében a munkaszerződés, vagy önkéntesi szerződés alapján fennálló munkaviszony vagy önkéntesi jogviszony megszűnését követő és külön jogszabályban előírt tárolási időtartam alatt valósul meg.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése szükséges, akkor társaságunk az adatokat ezen jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

 

III.4.Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő, adószám, személyi azonosító igazolvány szám, TAJ szám, lakcím igazolvány adatai; továbbá minden egyéb olyan adat, amely a munkaviszony létesítéséhez külön jogszabály alapján elengedhetetlen.

 

III.5. Bérszámfejtés és egyéb adatfeldolgozásról szóló nyilatkozat

Az adatkezelő megbízásából az egyesület részére bérszámfejtés tevékenységet teljesít, továbbá ezzel összefüggésben adatfeldolgozóként az egyesület munkavállalóinak, önkénteseinek adatait is kezeli:

 • „Komfort Befektető” Kft.
 • Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
 • képviseli: Halmavánszki Gábor

 

III.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az egyesület az adatokat kizárólag a III.2. pontban hivatkozott célok megvalósításából használja fel. Rögzíteni kívánjuk, hogy az egyesülettel munkaviszonyban és szerződések alapján önkéntesi jogviszonyban álló személyek kizárólag az adatkezelés céljának érdekében hozzáférhetnek az érintettek személyes adataihoz.

IV. Az egyesület kiadványainak olvasói és az egyesület által működtetett rádió hallgatóira vonatkozó adatkezelések

Az egyesület jelen adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő saját adatvédelmi- és kezelési szabályzata alapján, mint önálló kiadvány szerkesztő és terjesztő egyesület, valamint pályázat útján elnyert saját rádió frekvencián keresztül működtetett rádiós műsorközlő kezeli azon természetes személyek adatait, amelyek a fentebb hivatkozott kiadvány vagy rádióhoz tartozó tartalom fogyasztóiként bármilyen kapcsolatba kerülnek az egyesülettel; így különösen előfizetőként, támogatóként vagy hirdetőként lesznek adatkezeléssel érintettek.

 

IV.1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintettek kizárólagos hozzájárulásán alapuló adatkezelés valósul meg jelen fejezetben található adatkezelések kapcsán[GDPR. 6. cikk (1) a) pont]

 

IV.2. Az adatkezelés célja

Az egyesület által szerkesztett és terjesztett kiadványok olvasási számának bővítése, az előfizetések könyvelése, nyilvántartása, továbbá az egyesület által működtetett rádió hallgatóinak és támogatóinak önkéntes hozzájárulásán alapuló nyilvántartása, annak érdekében, hogy a hivatkozott médiatermékek, megújuló tartalmai könnyeben elérhetőek legyenek azok fogyasztói számára.

 

IV.3. Az adatkezelés időtartama

Az kiadvány előfizetőiként érintettek személyes adatainak kezelése kizárólag az előfizetés joghatályos fennállásáig valósul meg; minden más esetben az adatok önkéntes, hozzájárulás alapú megadásától számított maximum 3 éves időtartamig, vagy az érintettek törlési kérelmének beérkezéséig.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben, ha bármely jogi kötelezettség folytán az adat kezelése szükséges, akkor társaságunk az adatokat ezen jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

 

IV.4.Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, adószám, lakcím igazolvány adatai; továbbá minden egyéb olyan adat, amely IV.2 pontban felsorolt célok megvalósításához szükséges.

 

IV.5. Bérszámfejtés és egyéb adatfeldolgozásról szóló nyilatkozat

Az adatkezelő megbízásából az egyesület részére bérszámfejtés tevékenységet teljesít, továbbá ezzel összefüggésben adatfeldolgozóként az egyesület gondozásában megjelenő kiadványok előfizetési adatait könyveléstechnikai célok érdekében kezeli:

 • „Komfort Befektető” Kft.
 • Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
 • képviseli: Halmavánszki Gábor

 

IV.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az egyesület az adatokat kizárólag a IV.2. pontban hivatkozott célok megvalósításából használja fel. Rögzíteni kívánjuk, hogy az egyesülettel munkaviszonyban és szerződések alapján önkéntesi jogviszonyban álló személyek kizárólag az adatkezelés céljának érdekében hozzáférhetnek az érintettek személyes adataihoz.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogai:

 • tájékoztatás kérése
 • az adat helyesbítésének kérése
 • az adat törlésének, zárolásának kérése
 • tiltakozás az adatkezelés ellen

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: 8200 Veszprém, Házgyári utca 7,
 • személyesen: Mária Rádió Közhasznú Egyesület, 8200 Veszprém, Házgyári utca 7.

 

V.1. Tájékoztatás

Az érintett (továbbiakban: felhasználó) bármikor kérheti az egyesülettől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó írásban, postai úton küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

Az Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, postai úton adja meg. A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti.

 

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg:

 • Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.
 • Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli a Érintettel, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja a Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a jogorvoslat kapcsán lásd jelen tájékoztató alábbi, VI. pontját).

 

V.2. Adatok helyesbítése

 

Az Érintett bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett írásban postai úton vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

V.3. Adatok törlése vagy zárolása

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet az Érintett írásban postai úton küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • azt jogellenesen kezelte,
 • az érintett a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,
 • az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • ha az adatok törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő az Érintett törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, postai úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az Érintetett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

 

V.4. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Érintetnek joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
 • ha arra törvény az Érintetnek lehetőséget ad.

A tiltakozást az Érintett írásban postai úton küldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő az Érintetett a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

VI. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Ha az Érintett az Adatkezelő döntéseivel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az Érintett az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu

Az Érintett Adatkezelő elleni peres eljárást a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az Érintett Adatkezelő általi adatkezeléshez csak akkor jogosult hozzájárulni, ha a fentiek szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket megismerte, valamint a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogaival és kötelezettségeivel tisztában van.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

képviseli: Dr. Szabó Tamás, elnök