Történetünk

II.János Pál a Mária Rádióról

“Az embereknek hiteles szavakra van szükségük. Olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a félénk szívekbe:

Tiszta, egyszerű szavakra van szükségük, amelyek a szeretetet és az igazságot hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az üdvösség üzenetét, magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek róluk. Csak az a szó, amely mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit, remény és szeretet talajából kinőtt szó lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen.”

(II. János Pál a Mária Rádiónak; Róma, 1994. Március 23. 1)

A Mária Rádió alapvető jellemzői

A tökéletes bizalom az isteni Gondviselésben és az eszközök, jövedelmi források szegénységének átélése a pénzügyi függetlenség biztosítékaként és az özvegy krajcárja tiszteletének kifejezéseként (Mk 12,42);
igen magas erkölcsi és lelki színvonalú élet javaslása minden munkatársnak és hallgatónak;
az önkéntesség mint díjtalan munkatársi szolgálat, dinamikus és szerteágazó szervezettel;
terjesztő hálózat felépítése országos vétellel, a kereskedelmi rádiókétól eltérő irányelvekre alapozva
az MR a közvetítésekben és az emberekkel való minden kapcsolatban családi légkört tükröz, főleg:

 

  • őszinte szeretetben a hallgatók iránt;
  • kedvességben és türelemben a kérdéseikre adott válaszolásban;
  • mások véleményének tiszteletében;
  • ökumenikus álláspont és tisztelet a más valláshoz tartozók iránt;
  • az örömteli áldozatra való készség a munkatársak és a felelősök részéről (ez alapvető egy evangelizációs rádió számára);
  • a szereteten, testvéri együttérzésen és barátságon alapuló kapcsolat a MR-k és munkatársaik között, akiket nemcsak formális hivatásbeli viszony fűz össze, hanem az a tudat, hogy arra hivatottak, hogy Istennek ugyanazon tervét valósítsák meg, mindenki a maga személyes hozzájárulásával.

A Mária Rádió katolikus missziós rádió

A MR katolikus adó: világiak mozdítják elő egyháziak közreműködésével: A világiak a keresztségben minden keresztényre bízott feladatot viszik tovább: hogy terjesszék az evangéliumi üzenetet. Munkájuk hála Isten iránt a hit kegyelméből kapott ajándékáért, híven a Katolikus Egyház tanításához, a Szentatyához és a püspökökhöz, közösségben vele, az isteni Gondviselés támogatásába vetett teljes bizalommal, de felhasználva a rádió eszközének minden lehetőségét.

A Mária Rádió egységben van az Egyházzal

A MR ügyvezetése minden szinten az önkéntességen alapul,  szolgálat, amit az Egyház evangelizációs munkájának nyújtunk. 
A MR a Katolikus Egyház mint tanító hittudományi ellenőrzése alá helyezkedik és úgy tekinti magát – bár szabad rádió –, mint az Egyházért, az Egyházzal és az Egyházban létező rádiót.

Ez azt jelenti, hogy:
• a MR független jogi, pénzügyi, működési és irányítási szinten, miközben az adása sugarába tartozó egyházmegyék szolgálatában állónak tekinti magát, a közösség érdekében és rádiós irányelvek szerint;
• a pap biztosítója a programoknak az Egyház tanításnak megfelelő voltát.

A MR nyitva áll az Egyházban működő minden csoport számára, anélkül, hogy előbbre helyezné valamelyiket.

A MR a világi apostolkodás eszköze, amely a Katolikus Egyház tanítói szerepével egybehangzóan működik.

A Mária Rádiók közössége a Világcsalád

Az olasz MR, amely az 1980-as évek közepén  jött létre, hálásan, hogy tapasztalta a Szent Szűz anyai irányítását és kegyelmét, szerette volna missziós lélekkel továbbadni ezeket az ajándékokat más országoknak. Így sok MR jött létre a világon és ezekben jól látható az a karizma, amely az olaszországi adó növekedését vezette.
A Világcsalád, ami a létező Mária Rádiók közössége egyesületi formában (WF), amely 1998-ban létesült, ennek a fejlődésnek természetes következményét képviseli.
Az olasz MR fejlődését megkülönböztető karizmának ma át kell járnia valamennyi már működő testvérintézményét és a most születőben lévőket a Világcsalád keretében.

A Mária Rádiók anyagi önállósága

A Világcsalád pénzügyileg támogatja minden MR megteremtését és első lépéseit. A juttatásokat annak elkerülésére adják, hogy az új rádiót külső feltételeknek vessék alá, tekintetbe véve, hogy a hallgatók önkéntes hozzájárulásai csak azután érkeznek, hogy a rádióállomás a WF útmutatásai szerint dolgozva, műsorával már eljutott az emberek szívéhez.
Alapvető szabály az, hogy minden új MR szükségszerűen a Világcsalád anyagi hozzájárulásával születik meg, akár a szegény, akár a gazdagabb országokban.

A Világcsalád elkíséri ezeket egészen az önellátásig.  A továbbiakban minden MR-nak keményen kell dolgoznia, hogy fedezze saját kiadásait, mert nemzetét csak így tudja szolgálni. Amikor elér ehhez a célhoz, bevételi többlete lesz, amiből 10%-ot  oda kell adnia a Világcsaládnak, nem annyira a kezdetben kapott pénzösszegek és anyagi visszafizetéseként, hanem inkább, mint adományt,  amely célja, hogy a világ minden sarkában legyen és működjön Mária Rádió.

A Mária Rádió Világcsalád és az egyes Mária Rádiók

A Világcsalád nyereség-célzat nélküli (non profit) társulás; a világban működő valamennyi MR alkotja. Célkitűzése a tapasztalatok összehangolása, támogatása, felkutatása és cseréje a MR rádióadási tervének terjesztésére a világban. A Világcsalád jogos használója a “Radio Maria” védjegynek és a  különböző országokban működő Mária Rádiók jogszerűen használják az elnevezést megállapodás alapján.

A Mária Rádió szervezeti megjelenése egyesület

A Mária Rádiónak a lelki célok betöltésére szüksége van egy világi szervezetre, amit mindenütt a Mária Rádiót szerető, azért dolgozó önkéntesekből és segítőkből álló magánszemély csoport hoz létre. Az Egyesület célja, hogy szervezeti kerete legyen a rádióadás gyakorlásának. Célja, hogy Saját vagy mástól átvett műsorokkal, minden eszközzel elősegítve a családoknak és a betegeknek szóló, örömet és reményt hozó evangéliumi üzenet terjesztését, előszeretettel fordulva a szegényekhez a Katolikus Egyház szelleme és tanítása szerint. Az Egyesületnek nem célja a nyereség, csak a jóra való elkötelezettség. Az Egyesület további célja kulturális, etnikai, vallási jellegű folyóiratok , kiadványok kiadása.

A magyar Mária Rádió Egyesület

A Mária Rádió Egyesület 16 magánszemély által alapított, bíróságon bejegyzett, jogi személyiséggel bíró szervezet, 2008-ban alakult. Célja a katolikus misszió a rádióadások szervezése és kiadványok terjesztése révén. Munkáját nyereség célzata nélkül, non profit formában, közhasznú szervezetként végzi.

A Mária Rádió Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen minden tag jelen van. A közgyűlés választotta meg az öttagú elnökséget (board), akik maguk közül választották az Egyesület világi elnökét. Az elnök  képviseli az Egyesületet és vezeti a rádió világi szervezetét. Az elnökség kéri fel területileg illetékes püspökkel és a Világcsaláddal egyeztetve a rádió műsorigazgatóját, akinek papnak kell lennie. 

A rádió jogi személyiség, a közgyűlés, az elnökség és az elnök  biztosítja, hogy az adományokat a helyes célra fordítsák, hogy az adó működését felelősséggel vezessék és hogy védve legyen a MR irányvonala és stílusa.

A Mária Rádió működése, anyagi alapjai és üzleti elvei

A MR-nak nem célja a nyereség, hanem a jó iránti elkötelezettség.   A Mária Rádió nem reklámoz,  hogy pénzt szerezzen, hanem egyedül hallgatói önként és szabadon felajánlott adományaiból tartja fenn magát, így teljesen tiszteletben tartva küldetése karizmáját és stílusát. A Mária Rádió üzletviteli elvei az alábbiakban foglalhatók össze: az Isten gondviselésébe vetett teljes bizalom, az önkéntesség érvényesítése, minden munka önkéntessége és díjtalansága, (kivéve az  alkalmazottakat és a szolgáltató, szerződött partnereket). a hallgatók adományaitól való teljes függés, az üzleti megfontolások teljes kizárása,  a legnagyobb fokú takarékosság az eszközök (épületek, berendezések, fizetések) használatában, ezzel fejezve ki a tiszteletet a szegények iránt, akik a rádióra bízzák pénzüket Az anyagi alapok megteremtésének és gyűjtésének szervezeti kerete a Mária Rádió Alapítvány és az Egyesület.

A munkatársak (a munkatörzs)

MR munkája megkívánja egy állandó munkatársi gárda jelenlétét, amely a Mária Rádió mindennapos munkájáért, szervezettségéért, minőségéért felelős, az  alapvető feladatokkal foglalkozik és az önkéntesek szervezéséért felelős. A munkatársak általában az önkéntesek közül kerülnek ki. Az munkatársak az egyesület alkalmazottjai. Az indulástól  általában hét alkalmazottja van a rádiónak.

Az önkéntesség

A Mária Rádió feladatait alapvetően önkéntesek látják el, akik ezzel töltik be a keresztény létükből fakadó örömhírt terjesztő kötelezettségüket. 
Az önkéntes tudja, hogy az Atya, aki a rejtekben is lát, megjutalmazza majd (Mt 6,6) és vigyáz, hogy ne essen bele az emberi jutalmazások csapdájába, például azzal, hogy vágyik „elismerésekre”, nyilvánosságra vagy közvetett keresetekre. Jól tudja, hogy a szeretet kezdettől fogva áldozatba kerül, és ápolja az állhatatosság erényét. Még mielőtt másokat megtérésre szólítana, tudja, hogy személyében hivatott lelki utat kezdeni. 
A tapasztalat arra tanít, hogy az önkéntes mélységes lelki adományokban és a személyes megtérés különleges kegyelmében részesül: „…százszor annyit kap és az örök élet lesz öröksége” (Mt 19,29).
Az önkéntesség egyik legnagyobbra értékelt tulajdonsága szerény szolgálata a csendben végzett segédlet, a stúdióból való közvetítések előállítása és kísérete és a raktárak kezelése. Az önkéntesek között sok a pap, akik a rádiót is használják arra hogy a lelkeket mentsék. De az önkéntesek döntően  világiak,  a legtöbbje családos, aki dolgozik vagy tanul, vagy nyugdíjas, de főleg  hivatottnak érzi magát Isten kegyelméből, hogy segítsen a MR-nak, felajánlva heti néhány órát vagy többet, helyzete szerint. Az önkéntes abban a meggyőződésben szolgál, hogy a MR apostolkodása sok lelken segíthet.
A MR-nak nem szabad elvonnia ezeket a személyeket állapotukból adódó kötelezettségeiktől, hanem segítenie kell nekik, hogy felfedezzék a „kis áldozat” értékét és örömét, amit vidám szívvel ajánlanak fel Istennek a hallgatókon keresztül. 
Az önkéntesség alkotórésze a MR karizmájának és stílusának (vö. 1. 3.); ez nem a szó hagyományos értelmében vett rádió, inkább apostolkodás a rádió útján és ebből következik, hogy minden más adótól, katolikustól is, több alapvető pontban különbözik.