Életige

A Fokoláre lelkiségi mozgalom műsora

„Megértettük, hogy a világnak az evangélium gyógyító erejére van szüksége, mert csak az Örömhír képes visszaadni számára azt az életet, amely hiányzik belőle. Ezért éljük mi az Élet Igéjét.” (Chiara Lubich)

Chiara Lubich (Trento, 1920-2008) a Fokoláre Mozgalom alapítója és elnöke az egyik legismertebb egyházi személyiség volt. Ma 96 nyelvre és nyelvjárásra fordítják le azt a magyarázatot, amit havonta a szentírás egy-egy mondatához írt. Az élet igéje nyomtatott lapokon, újságokon és az elektronikus médián keresztül milliókhoz jut el, és milliók igyekeznek tettekre váltani a mindennapjaikban, hogy újraevangelizálják az életüket. Rendszeresen megosztják egymással azokat a felfedezéseket és tapasztalatokat, amiket a megélt ige szül bennük. Ez a gyakorlat napjainkban messze túlterjed a Fokoláre Mozgalmon, és széles körben hatással van az egyének és a keresztény közösségek életére.

Műsoridő: péntek 18:00 (4 hetente)

Életigék 2024

Január„Szeresd Uradat, Istenedet… és felebarátodat, mint önmagadat.” (Lk 10,27) “Amerai il Signore Dio tuo… e il tuo prossimo come te stesso” (Lc 10,27)
Február„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1Kor 16,14) “E tutto ciò che fate, fatelo con amore” (1Cor 16,14)
Március„Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben!” (Zsolt 51[50],12) “Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo” (Sal 51[50],12)
Április„Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban.” (ApCsel 4,33) “Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore” (At 4,33)
Május„Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet.” (1Ján 4,8) „Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore” (1Gv 4,8)
Június„Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik” (Mk 4,26-27) „Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce (Mc 4, 26-27)
Július„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” (Zsolt 23[22],1) „Il Signore è il mio pastore non manco di nulla” (Sal 23[22],1)
Augusztus„Uram, jó nekünk itt lenni!” (Mt 17,4) „Signore è bello per noi stare qui” (Mt 17,4)
Szeptember„Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva” (Jak 1,22) „Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi” (Giac1,22)
Október„Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.” (Mk 10.43-44) „Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti” (Mc 10,43-44)
November„Ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését” (Mk 12,44) „Questa nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere” (Mc 12,43)
December„Istennek semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37) „Nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37)