Reformáció és katolikus megújulás

Horváth Pál egyháztörténeti sorozata

A reformáció útjára indulásának félezredik évfordulója kínálja az alkalmat arra, hogy műsor- sorozatot szenteljünk a Luther reformátori fellépésével a latin egyház történetében kezdetét vévő folyamatoknak, amelyek szakadást, felekezeti megosztottságot, egyben azonban megújulást és az elodázhatatlan reformok megindulását jelentették a nyugati kereszténység világában. Célunk ezzel nem a régi sebek feltépése, a felekezeti indulatok felszítása, hanem tárgyilagos áttekintése annak, hogy mi és miért történt 1517-ben és az azt követő, hitvitákat, vallásháborúkat hozó bő évszázadban, mindaddig, amíg kialakult kontinensünk máig érvényes felekezeti térképe, állandósult a katolikus és az új, protestáns egyházak együttélésének rendje. Célunk érdekében, sorra vesszük az egyház belső megújulását a 15. századtól sürgető jeleket, azt a belső válságot, amelyre Luther fellépése választ keresett. Áttekintjük a hitújítás kezdeteinek és fokozatos kibontakozásának történeti és teológiatörténeti állomásait, a radikalizálódás, a szembenállás kialakulásának menetét, a katolikus nagyegyház által a korai reformmozgalmakra adott feleleteket. Sorra vesszük a reformátorok intézményi és egyházfegyelmi követeléseit, a fokozatosan kibontakozó hittani nézetkülönbségeket, amelyek töréshez vezettek a régi és az új között. Fontos bemutatnunk a reformáció tanfejlődésének egyes állomásait, a jelentős reformátorok, Luther, Melanchton, Zwingl, Kálvin és pályatársaik nézeteinek alakulását. De figyelnünk kell a katolikus egyházban és annak tanredszerében bekövetkező változásokra, amelyek a vita és a tisztázás szellemében a Tridenti Zsinathoz és a katolikus megújuláshoz, a barokk katolicizmus szellemi arculatának kiformálódásához vezettek, kitérve itt is azokra a tantételekre, jeles gondolkodókra, amelyek és akik választ kerestek a reformáció okozta traumára és krízisre. Különös jelentősége van annak is, hogy a mai hallgató megismerkedjen azokkal a különbségekkel, amelyek a teológiában és a napi egyházi életben elválasztották és ma is elválasztják egymástól egyházainkat, hiszen a másik hiteles, előítéletmentes ismerete a kulcsa egymás megértésének, elfogadásának és tiszteletének, amely a megosztottságon túl ma is Krisztus egyházának az alapokban megmutatkozó egységét szolgálhatja. Ebben a szellemben indítjuk útjára új sorozatunkat 2017. szeptember másodikától, alkalmanként 20 percben, kétheti gyakorisággal, szombat délelőttönként, azt remélve, hogy adásaink érdeklődésre tarthatnak számot és hitünk múltjának jobb megértésére, hiteles ismereteik gyarapítására segítenek majd minden érdeklődő és jóakaratú hallgatót.Archívum

Korábbi műsorok meghallgatása

Következőleg adásban lesz: